آموزش گیت و گیت‌هاب


آموزش گیت Git – بخش ۱ – نصب و راه‌اندازی

آموزش گیت Git - بخش 1 - نصب و راه‌اندازی » در این مقاله، گیت را معرفی کرده و نحوه دانلود، نصب و راه اندازی گیت را قدم به قدم بیان می کنیم. سپس مفاهیم Repository ، Stage و Commit و دستورات Git init، Git status، Git add، Git commit را آموزش خواهیم داد.


آموزش گیت Git – بخش ۲ – شروع کار با گیت

آموزش گیت Git - بخش 2 - شروع کار با گیت » در این مقاله، حذف یک یا چند فایل از stage ، دستور git diff و لاگ گیری از commit های پروژه و غیره بیان می شود. دستوراتی که در این مقاله تدریس می شود عبارتند از: git log، git log –oneline، git log -p، git diff، Git rm –cached –r


آموزش گیت Git – بخش ۳ – ریست کردن commit

آموزش گیت Git - بخش 3 - ریست کردن commit » در این مقاله، نحوه بازگردانی تغییرات commit شده (ریست کردن commit) را با ذکر سه مثال بیان خواهیم کرد. دستوراتی که در این مقاله مورد استفاده می باشند عبارتند از: -- git checkout و git status و . git reset HEAD


آموزش گیت Git – بخش ۴ – مفاهیم branch و merge

آموزش گیت Git - بخش 4 - مفاهیم branch و merge » در این مقاله، مفاهیم شاخه (branch) و ادغام آنها (merge) در گیت را به همراه مثال آموزش می دهیم. مشاهده لیست شاخه ها در گیت جابجایی بین آنها، مشاهده لیست branch های پروژه لاراول، نحوه حذف یک شاخه در گیت و انجام عملیات ادغام شاخه ها را نیز بیان می کنیم.


آموزش گیت Git – بخش ۵ – دستور Stash و کاربرد آن

آموزش گیت Git - بخش 5 - دستور Stash و کاربرد آن » در این مقاله، به معرفی دستور stash و کاربرد آن در گیت و نحوه تعریف و اجرای آن خواهیم پرداخت و نیز مشاهده لیست Stash ها و حذف آنها در گیت، مشاهده محتوای یک Stash در گیت، اعمال تغییرات واقع در Stash ها توسط pop یا apply را بیان خواهیم کرد.