آموزش طراحی UX


آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) – بخش ۱

آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) - بخش 1 : در این مقاله، مفهوم تجربه کاربری را معرفی می کنیم و UX: User Experience را شرح می دهیم


آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) – بخش ۲

آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) - بخش 2 : در این مقاله، درباره نحوه انتخاب ابزار طراحی تجربه کاربری (ux) صحبت خواهیم کرد.


آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) – بخش ۳

آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) - بخش 3 : در این مقاله، اجزای اصلی تشکیل دهنده یک طرح تجربه کاربری (UX Design) را معرفی و بررسی می کنیم.


آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) – بخش ۴

آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) - بخش 4 : در این مقاله، دلایل اهمیت انجام تحقیقات راجع به تجربه کاربری یک محصول را بیان خواهیم کرد.


آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) – بخش ۵

آموزش طراحی تجربه کاربری (UX Design) - بخش 5 : در این مقاله، اصول طراحی تجربه کاربری (UX Design Fundamental) را معرفی و بررسی خواهیم کرد.