آموزش SASS

آموزش Sass – نصب، تعریف متغیر، عملگر، پارشیال و میکسین

آموزش Sass – نصب، تعریف متغیر، عملگر، پارشیال و میکسین

آموزش Sass - نصب، تعریف متغیر، عملگر، پارشیال و میکسین » در این مقاله، SASS را معرفی کرده و تعریف متغیر، عملگر، تو در تو نویسی، ارث بری، میکسین را می گوییم

مثال‌های SASS و کامپایل آن به CSS – بخش اول

مثال‌های SASS و کامپایل آن به CSS – بخش اول

مثال‌های SASS و کامپایل آن به CSS - بخش اول » در این مقاله، 29 مثال کاربردی از SASS را بررسی خواهیم کرد. مانند: تودرتو نویسی، import کردن، پارشیال ها و...

مثال‌های SASS و کامپایل آن به CSS – بخش دوم

مثال‌های SASS و کامپایل آن به CSS – بخش دوم

مثال‌های SASS و کامپایل آن به CSS - بخش دوم » مثال هایی از زبان sass در زمینه extend ، at-root ، دستور شرطی if و حلقه های شرطی while و... خواهیم دید.