آموزش فروشگاه آنلاین با MVC


فروشگاه آنلاین با MVC بخش شانزدهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش شانزدهم :در جلسه پیش برای checkoutView را طراحی کردیم.در این مقاله می خواهیم فروشگاه خود را به درگاه پرداخت اینترنتی متصل کنیم


فروشگاه آنلاین با MVC بخش هفدهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش هفدهم : در این مقاله میخواهیم از طریق کنسول نوگت ، کتابخانه Braintree را به پروژه خود اضافه کنیم و تنظیمات آنرا انجام دهیم .


فروشگاه آنلاین با MVC بخش هجدهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش هجدهم : در این بخش ، میخواهیم تغییراتی در کلاس CheckoutViewModel و نیز ProcessPayment و فرم checkOut اعمال کنیم .