آموزش فروشگاه آنلاین با MVC


فروشگاه آنلاین با MVC بخش یازدهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش یازدهم : در این مقاله ، می خواهیم آیتمهایی که به سبد خرید اضافه شده اند را در کوکی مرورگر کاربر ذخیره کنیم ...


فروشگاه آنلاین با MVC بخش دوازدهم

فروشگاه آنلاین با MVC بخش دوازدهم : در این مقاله می خواهیم برای سبدخرید ، view ایجاد کنیم و دکمه افزودن به سبدخرید را در Details قرار دهیم .


فروشگاه آنلاین با MVC بخش سیزدهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش سیزدهم : در این مقاله سراغ موضوع مهم پیاده سازی سفارشات کاربران (Orders) میرویم و کلاس های OrderDetail و Order را میسازیم


فروشگاه آنلاین با MVC بخش چهاردهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش چهاردهم : در این مقاله میخواهیم برای عملیات Checkout یک اکشن و ViewModel و نیز تابع تعریف کنیم .


فروشگاه آنلاین با MVC بخش پانزدهم

فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش پانزدهم : در این مقاله می خواهیم برای تکمیل سفارش (Checkout) یک view طراحی کنیم که CheckoutViewModel را به آن پاس داده ایم