متا تگ og


معرفی متا تگ og یا open graph – بخش ۱

معرفی متا تگ og یا open graph - بخش 1 : در این مقاله، متا تگ og یا open graph را معرفی می کنیم و دلیل استفاده از آنرا بیان می کنیم.


معرفی متا تگ og یا open graph – بخش ۲

معرفی متا تگ og یا open graph - بخش 2 : در این مقاله، متاتگ Content Type و Url و Title را معرفی و نحوه افزودن آنها را به صفحه وب توضیح می دهیم.


معرفی متا تگ og یا open graph – بخش ۳

معرفی متا تگ og یا open graph - بخش 3 : در این مقاله، متا تگ های توضیحات og:description و تصویر og:image و شناسه فیسبوک fb:app_id را معرفی می کنیم.


معرفی متا تگ og یا open graph – بخش ۴

معرفی متا تگ og یا open graph - بخش 4 : در این مقاله، متا تگ های جانبی و اختیاری مانند og:site_name و نام نویسنده article:author و... را بررسی می کنیم