آموزش Linq


عملگرهای قطاع بندی در Linq بخش دوم

آموزش Linq --> عملگرهای قطاع بندی-بخش دوم : در این مقاله عملگرهای قطاع بندی مانند TakeWhile و SkipWhile مورد بررسی قرار می گیرند .