آموزش Linq


عملگرهای Generation در Linq

عملگرهای Generation در Linq

نویسنده: احسان صفری, ۶ فروردین ۱۳۹۵

آموزش Linq --> عملگرهای Generation : در این مقاله ، در مورد عملگرهای تولید مجموعه مانند Range و Repeat به همراه مثال صحبت خواهیم کرد .


عملگرهای Quantifier در Linq

عملگرهای Quantifier در Linq

نویسنده: احسان صفری, ۶ فروردین ۱۳۹۵

آموزش Linq --> عملگرهای Quantifier : در این مقاله در مورد عملگرهایی صحبت خواهیم کرد که کمیت سنج می باشند مانند Any و All که خروجی آنها True یا False است .


عملگرهای تجمیع در Linq بخش اول

عملگرهای تجمیع در Linq بخش اول

نویسنده: احسان صفری, ۷ فروردین ۱۳۹۵

آموزش Linq --> عملگرهای تجمیع-بخش اول : در این مقاله عملگرهای تجمیع (Aggregation) Count و Count شرطی و Count تو در تو را بررسی می کنیم .


عملگرهای تجمیع در Linq بخش دوم

عملگرهای تجمیع در Linq بخش دوم

نویسنده: احسان صفری, ۷ فروردین ۱۳۹۵

آموزش Linq --> عملگرهای تجمیع-بخش دوم : در این مقاله عملگرهای تجمیع -Aggregation- مانند Sum و Average و Max و Min را با مثال بررسی می کنیم .


عملگرهای محدودیت در Linq

عملگرهای محدودیت در Linq

نویسنده: احسان صفری, ۸ فروردین ۱۳۹۵

آموزش Linq --> عملگرهای محدودیت : در این مقاله در مورد عملگرهایی صحبت می کنیم که با اعمال شرط where محدودیتی در مجموعه جواب بدست آمده ایجاد می کنند .