آموزش Google Analytics Events


رهگیری رفتار کاربران توسط Google Analytics Events – بخش ۱

رهگیری رفتار کاربران توسط Google Analytics Events - بخش 1 : در این مقاله، سرویس google analytics event و افزونه Google Analytics Debugger را معرفی می کنیم.


رهگیری رفتار کاربران توسط Google Analytics Events – بخش ۲

رهگیری رفتار کاربران توسط Google Analytics Events - بخش 2 : در این مقاله، چگونگی رهگیری کلیک کاربران (Tracking Users Click) را شرح می دهیم.


رهگیری رفتار کاربران توسط Google Analytics Events – بخش ۳

رهگیری رفتار کاربران توسط Google Analytics Events - بخش 3 : در این مقاله، رهگیری یک اسلایدر وب سایت و رویدادهای swipe و afterchange را توضیح می دهیم.