استفاده از Flexbox


استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش ۱

استفاده از Flexbox در طراحی سایت - بخش 1 : در این مقاله، قابلیت flexbox را معرفی می کنیم و فواید آن را بیان می کنیم و طراحی دوستونه را بررسی می کنیم


استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش ۲

استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش 2 : در این مقاله، تبدیل هر ستون به یک Flexbox Container در طراحی Flexbox را بررسی خواهیم کرد.


استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش ۳

استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش 3 : در این مقاله، تبدیل هر باکس خبر به یک Flex Container را بررسی می کنیم و طراحی یک Card را شرح می دهیم.


استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش ۴

استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش 4 : در این مقاله، طراحی ستون های تو در تو توسط flexbox و استفاده از خاصیت order را آموزش خواهیم داد.


استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش ۵

استفاده از Flexbox در طراحی سایت – بخش 5 : در آخرین بخش از آموزش Flexbox نحوه ریسپانسیو کردن طراحی Flexbox را آموزش خواهیم داد.