فروشگاه آنلاین با MVC بخش هفتم
فروشگاه آنلاین با MVC --> بخش هفتم : در این مقاله میخواهیم ویوی Browse را ایجاد کنیم (با کلیک روی فهرست،وارد محصولات آن دسته شویم) و اکشن Details را تکمیل کنیم

در مقاله قبل ، اکشن نمایش category را نوشتیم و توانستیم در خروجی پروژه ، عناوین فهرست محصولات را ببینیم .

در این مقاله میخواهیم ویوی Browse را ایجاد کنیم (هنگامی که روی لینک یک فهرست کلیک می شود وارد محصولات آن دسته شویم) و اکشن Details را تکمیل کنیم .

 

طراحی Browse View :

برای نمایش محصولات یک دسته ، باید تغییراتی در ویوی Browse اعمال کنیم . دستورات این ویو بصورت زیر می باشد :

 
@model IEnumerable
@{
  string currentCategory = Model.First().Name;
  ViewBag.Title = "Browse " + currentCategory;
}

Browse Products of @currentCategory

توضیح : ابتدا ، لیستی از محصولات را بعنوان مدل این View تعریف کرده ایم و سپس عنوان صفحه را متناسب با نام فهرست ، در نظر گرفته ایم . در یک لیست افقی ، برای هر محصول ، یک باکس طراحی شده که شامل تصویر محصول ، لینک مشخصات محصول و نام محصول است . خروجی بصورت زیر می شود :

محصولات یک فهرست

 

تکمیل اکشن Details :

برای نمایش جزئیات یک محصول ، اکشن Details را ایجاد کردیم و برای استفاده از این اکشن ، در کلاس StoreService ، تابع زیر را می نویسیم :

 
public Product ProductDetail(int id)
{
  return _db.Products.Include("Category").Where(p => p.ProductId == id).SingleOrDefault();
}
                

سپس اکشن Details را بصورت زیر تکمیل می کنیم :

 
public ActionResult Details(int? id)
{
  if (!id.HasValue)
  {
    return HttpNotFound();
  }
  var product = _store.ProductDetail(id.Value);
  if(product == null)
  {
    return HttpNotFound();
  }
  return View(product);
}
                

توضیح : اکشن Details پارامتر id  را بعنوان ورودی می گیرد و سپس به تابع ProductDetail از کلاس StoreService میفرستد .

در این تابع ، اگر محصولی با این id یافت شد که اطلاعاتش به اکشن ارسال می شود و سپس اکشن به view متناظرش میفرستد . و اگر محصولی با id ارسالی یافت نشد صفحه HttpNotFound نمایش داده می شود .

در مقاله بعد ، Details View را تکمیل خواهیم کرد و فیلدهای Price و Image را نیز به جدول Products اضافه میکنیم . با ما باشید …laugh

 


برچسب‌ها:

Browse ViewMVC shopفروشگاه آنلاین با MVCنمایش محصولاتدیدگاه‌ها :