عملگرهای مرتب سازی در Linq بخش سوم
آموزش Linq --> عملگرهای مرتب سازی-بخش سوم : در این مقاله سه مثال دیگر در زمینه ordering در linq را بررسی می کنیم و با IComparer کار خواهیم کرد .

در مقاله قبل ، کلاس های Product و ProductRepository را تعریف کردیم . اکنون در این مقاله می خواهیم مثال سوم را بیان کنیم .

مثال سوم :

میخواهیم تمام محصولات را از انبار گرفته و آنها را بر اساس نامشان مرتب کنیم :

               
public static void OrderBy_Sample3()
{
  var products = new ProductRepository().GetAll();
  var sortedProducts =
            from product in products
            orderby product.ProductName
            select product;
  foreach (var product in sortedProducts)
  {
    Console.WriteLine("ID: {0}\tName: {1}", product.ProductID, product.ProductName);
  }
}

توضیح : ابتدا با فراخوانی متد GetAll ، تمام محصولات موجود در انبار محصولات را بیرون کشیدیم و سپس توسط دستور orderby ، آنها را براساس نامشان مرتب کرده و در متغیر sortedProducts ریخته و در نهایت در یک حلقه foreach ، تک تک آنها را به خروجی می دهیم .

مدل مقایسه ای دلخواه در دستور OrderBy :

برای اینکه روش دلخواه خود را برای مقایسه و sorting به دستور orderby اعمال کنیم ، باید اولا از دستور orderby بصورت Extension Method استفاده کنیم ، دوما مدل مقایسه ای دلخواه خود را تعریف کنیم .

مثال چهارم :

در این مثال ما میخواهیم کلمات واقع در یک آرایه بصورت CaseInsensitive (یعنی غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک انگلیسی) با هم مقایسه و سورت شوند .

نکته : پیش فرض مقایسه کلمات در زبانهای برنامه نویسی ، CaseSensitive می باشد .

آرایه ای از رشته ها بصورت زیر داریم :

               
  string[] words = { "aPPLE", "AbAcUs", "bRaNcH", "BlUeBeRrY", "ClOvEr", "cHeRry" };

نحوه استفاده از دستور orderby بصورت extensionMethod برای مقایسه دلخواه بصورت زیر است :

               
  var sortedWords = words.OrderBy(word => word, new CaseInsensitiveComparer());

حال باید کلاس CaseInsensitiveComparer را پیاده سازی کنیم :

بدین منظور کلاسی به همین نام در پروژه خود ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن تعریف کنید :

               
public class CaseInsensitiveComparer : IComparer
{
  public int Compare(string x, string y)
  {
    return string.Compare(x, y, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
  }
}

متد Compare یکی از سه خروجی -۱ , ۰ , ۱ را برمیگرداند :

 • اگر اولی از دومی بزرگتر باشد ۱ برمیگرداند .
 • اگر اولی با دومی برابر باشد ۰ برمیگرداند .
 • و اگر دومی از اولی بزرگتر باشد ۱- برمیگرداند .

بنابراین کد مثال ۴ بطور کلی بصورت زیر شده است :

               
public static void OrderByComparer()
{
  string[] words = { "aPPLE", "AbAcUs", "bRaNcH", "BlUeBeRrY", "ClOvEr", "cHeRry" };
  var sortedWords = words.OrderBy(word => word, new CaseInsensitiveComparer());
  foreach (var word in sortedWords)
  {
    Console.WriteLine(word);
  }
}

مثال پنجم :

برای سورت بصورت نزولی مثال زیر را داریم :

               
public static void OrderByDescendingSimple1()
{
  double[] doubles = { 1.7, 2.3, 1.9, 4.1, 2.9 };
  var sortedDoubles =
            from number in doubles
            orderby number descending
            select number;
  Console.WriteLine("The doubles from highest to lowest:\n————————-");
  foreach (var number in sortedDoubles)
  {
    Console.WriteLine(number);
  }
}

همانطور که مشاهده می کنید ، تنها تفاوت سورت نزولی با صعودی (پیش فرض) استفاده از عبارت descending می باشد .

مقاله سوم از مبحث مرتب سازی در Linq به پایان رسید . در مقاله بعد سراغ مثال های دیگری از این مبحث مهم خواهیم رفت . پس با ما باشید .


برچسب‌ها:

IComparerآموزش Linqعملگرهای مرتب سازیمرتب سازیمرتب سازی در linqمرتب سازی در لینکیودیدگاه‌ها :