عملگرهای مجموعه ای در Linq بخش دوم
آموزش Linq --> عملگرهای مجموعه ای-بخش دوم : در این مقاله ادامه مبحث Union را خواهیم داشت و کلاس های Customer و LoadCustomer را تعریف می کنیم .

عملگرهای مجموعه ای در Linq بخش دوم

در ادامه مبحث Union در LINQ مثال دوم را بررسی می کنیم .

در مثال دوم میخواهیم عمل اجتماع را روی لیست محصولات و لیست مشتریان اعمال کنیم . بنابراین نیاز داریم ابتدا لیست مشتریان را تعریف کنیم .

تعریف Customer :

کلاسی بسازید و نام آنرا customer قرار دهید و property های زیر را در آن تعریف کنید :

               
public class Customer
{
  #region Properties…
  public string CustomerID { get; set; }
  public string CompanyName { get; set; }
  public string Address { get; set; }
  public string City { get; set; }
  public string Region { get; set; }
  public string PostalCode { get; set; }
  public string Country { get; set; }
  public string Phone { get; set; }
  public string Fax { get; set; }
  public List Orders { get; set; }
  #endregion
}

اکنون کلاسی بنام CustomerRepository تعریف کنید و کدهای زیر را در آن بنویسید :

               
private List _customers;
    public CustomerRepository()
    {
      LoadCustomers();
    }
    private void LoadCustomers()
    {
      _customers = (
 from customerElement in XDocument.Load(@"Datasouce\Customers.xml").Root.Elements("customer")
              select new Customer
              {
                CustomerID = (string)customerElement.Element("id"),
                CompanyName = (string)customerElement.Element("name"),
                Address = (string)customerElement.Element("address"),
                City = (string)customerElement.Element("city"),
                Region = (string)customerElement.Element("region"),
                PostalCode = (string)customerElement.Element("postalcode"),
                Country = (string)customerElement.Element("country"),
                Phone = (string)customerElement.Element("phone"),
                Fax = (string)customerElement.Element("fax"),
                Orders = (
                  from orderElement in customerElement.Elements("orders").Elements("order")
                  select new Order
                  {
                    OrderID = (int)orderElement.Element("id"),
                    OrderDate = (DateTime)orderElement.Element("orderdate"),
                    Total = (decimal)orderElement.Element("total")
                  }).ToList()
              }).ToList();
    }
    public IEnumerable GetAll()
    {
      return _customers;
    }

توضیح متد LoadCustomer :

همانطور که در ابتدای این متد مشاهده می کنید ، لیست مشتریان را از یک فایل xml که در پوشه Datasource می باشد خواندیم . ساختار این فایل بصورت زیر است :

               

    
    ALFKI
    Alfreds Futterkiste
    
Obere Str. 57
Berlin ۱۲۲۰۹ Germany ۰۳۰-۰۰۷۴۳۲۱ ۰۳۰-۰۰۷۶۵۴۵ ۱۰۶۴۳ ۱۹۹۷-۰۸-۲۵T00:00:00 ۸۱۴٫۵۰ ۱۰۶۹۲ ۱۹۹۷-۱۰-۰۳T00:00:00 ۸۷۸٫۰۰ ۱۰۷۰۲ ۱۹۹۷-۱۰-۱۳T00:00:00 ۳۳۰٫۰۰ ۱۰۸۳۵ ۱۹۹۸-۰۱-۱۵T00:00:00 ۸۴۵٫۸۰ ۱۰۹۵۲ ۱۹۹۸-۰۳-۱۶T00:00:00 ۴۷۱٫۲۰ ۱۱۰۱۱ ۱۹۹۸-۰۴-۰۹T00:00:00 ۹۳۳٫۵۰

مشاهده می کنید که ریشه اصلی این ساختار customers است و دارای زیرشاخه هایی بنام customer می باشد . هر customer دارای مشخصاتی مانند شماره تلفن ، ایمیل و غیره می باشد و در نهایت زیرشاخه ای بنام orders دارد که تعیین کننده سفارشات هر مشتری است . هر orders شامل چندین order است که بیانگر جزئیات هر سفارش است (مانند آیدی – تاریخ – قیمت کل)

در متد LoadCustomer ، میخواهیم اطلاعات مشتریان را از این ساختار سلسله مرتبی بیرون بکشیم و به لیست تبدیل کنیم (ToList) .

ادامه عملگر Union :

بعد از تعریف کلاس های Customer , CustomerRepository اکنون تابع Union2 را بصورت زیر تعریف کنید :

               
public static void Union2()
{
  var products = new ProductRepository().GetAll();
  var customers = new CustomerRepository().GetAll();
  var productFirstChars =
              from product in products
              select product.ProductName[0];
  var customerFirstChars =
              from customer in customers
              select customer.CompanyName[0];
  var uniqueFirstChars = productFirstChars.Union(customerFirstChars);
  Console.WriteLine("Unique first letters from Product names and Customer names:\n———————————");
  foreach (var character in uniqueFirstChars)
  {
    Console.WriteLine(character);
  }
}

توضیح : ابتدا لیست کامل محصولات و نیز مشتریان را بدست آورده ایم و سپس اولین کاراکتر نام محصول را در متغیر productFirstChars و اولین حرف company را داخل customerFirsthars ریختیم .

 در نهایت لیستی از کاراکترهای غیرتکراری را برمیگرداند که یا در لیست اول است یا دوم و یا هردو .

نکته ۱) : نوع هر دو لیست برای union کردن باید یکی باشد مثلا هر دو int باشند .

نکته ۲) : عملگر union تکراری ها را حذف می کند .

مبحث اجتماع یا Union با پایان رسید . در مقاله بعد در زمینه اشتراک یا Intersect صحبت خواهیم کرد .


برچسب‌ها:

unionآموزش Linqعملگرهای مجموعه ایدیدگاه‌ها :