عملگرهای تبدیل در Linq
آموزش Linq --> عملگرهای تبدیل : در این مقاله ، که یک بخش دارد ، عملگرهای تبدیل ToArray و Tolist و ToDictionary و OfType را با ذکر مثال بررسی خواهیم کرد .

در مقالات قبل ، عملگرهای مجموعه ای (Set) و مرتب سازی (Ordering) را بررسی کردیم . در این بخش می خواهیم عملگرهای تبدیل مانند ToArray و ToDictionary را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم .

دستور ToArray :

برای تبدیل به آرایه بکار میرود . به مثال زیر توجه کنید :

               
public static void ToArray()
{
  double[] doubles = { 1.7, 2.3, 1.9, 4.1, 2.9 };
  var sortedDoubles =
            from number in doubles
            orderby number descending
            select number;
  var doublesArray = sortedDoubles.ToArray();
  Console.WriteLine("Every other double from highest to lowest:\n————————");
  for (int index = 0; index < doublesArray.Length; index += 2)
  {
    Console.WriteLine(doublesArray[index]);
  }
}

دستور ToList :

برای تبدیل به لیست Generic از نوع موردنظر بکار میرود . به مثال زیر دقت کنید :

               
public static void ToList()
{
  string[] words = { "cherry", "apple", "blueberry" };
  var sortedWords =
            from word in words
            orderby word
            select word;
 
  var wordList = sortedWords.ToList();
  Console.WriteLine("The sorted word list:\n—————————");
  foreach (var word in wordList)
  {
    Console.WriteLine(word);
  }
}

عملگر ToDictionary :

برای تبدیل به دیکشنری بکار میرود . همانطور که می دانید نوع Dictionary دارای دو پارامتر کلید-مقدار (key-value) می باشد . نکته ای که در تبدیل به Dictionary وجود دارد اینست که باید کلید دیکشنری را به صراحت ارائه دهیم . برای روشن شدن مطلب به مثال زیر دقت کنید :

               
public static void ToDictionary()
{
  var scoreRecords = new[]
  {
    new {Name = "Alice", Score = 50},
    new {Name = "Bob" , Score = 40},
    new {Name = "Cathy", Score = 45}
  };
  var scoreRecordsDict = scoreRecords.ToDictionary(sr => sr.Name);
  Console.WriteLine("Bob's score: {0}", scoreRecordsDict[“Bob”]);
}

توضیح : در مثال فوق ، عبارت Name بعنوان کلید دیکشنری معرفی شده است و Score مقدار آنست.

 

عملگر ofType :

برای اعمال فیلترینگ روی مجموعه هایی که دارای عناصر همگن نیستند (یعنی دارای نوع های مختلف مانند int , string , double , … می باشند) برای مثال داریم :

               
public static void OfType()
{
  object[] numbers = { null, 1.0, "two", 3, "four", 5, "six", 7.0 };
  var doubles = numbers.OfType();
  Console.WriteLine("Numbers stored as doubles:\n--------------------------------");
  foreach (var number in doubles)
  {
    Console.WriteLine(number);
  }
}

توضیح : در مثال فوق ، می خواهیم عناصری را که از نوع double هستند را به خروجی بدهیم .

مقاله آموزشی عملگرهای تبدیل در اینجا به پایان می رسد . در مقاله بعد ، عملگرهای Element را بررسی خواهیم کرد .


برچسب‌ها:

OfTypeToArrayToDictionaryToListآموزش Linqتبدیل به آرایهعملگرهای تبدیل در Linqدیدگاه‌ها :