درج محتوا در جی کوئری بخش دوم
آموزش جی کوئری --> جلسه سوم --> قسمت سوم : در این جلسه ، توابع after , before , append appendto , prepend , prependto را بررسی خواهیم کرد .

به منظور درج محتوا مانند یک متن خاص ، قبل یا بعد از یک المان در صفحه ، می توان از توابع پر کاربرد append و prepend استفاده کنیم .

 

درباره append و prepend :

تابع append برای درج و یا insert متن بعد از یک المان خاص (که توسط سلکتور جی کوئری انتخاب شده است) بکار میرود و تابع prepend  برای درج محتوا قبل از یک المان خاص می باشد . برای روشن شدن موضوع ، به تصویر زیر دقت کنید :

تابع append

تصویر فوق بیانگر عملکرد تابع append می باشد که عبارت New Text بعد از Some Text درج شده است .

برای تابع prepend نیز تصویر زیر گویای مطلب است :

تابع prepend

تابع appendTo :

کارایی این تابع مانند append می باشد با این تفاوت که ابتدا متن موردنظر نوشته می شود و سپس نام سلکتور می آید . یعنی در واقع جای دو آرگومان عوض می شود . به تصویر زیر نگاه کنید :

تابع appendTo

تابع appendTo در تصویر فوق ، متن New Text بعد از سلکتور p:first (اولین پاراگراف) درج می شود .

 

تابع prependTo :

همانند تابع prepend کار می کند با این تفاوت که ابتدا محتوایی که می خواهیم درج شود ذکر می شود و سپس سلکتور مورد نظر . تصویر زیر روشنگر این مطلب است :

تابع prependTo

تابع before :

این تابع همانطور که از نامش مشخص است عبارتی را قبل از المان درج میکند . تفاوتش با تابع prepend در اینست که تابع before متن موردنظر ما را خارج از المان (مثلا تگ p) درج می کند . به تصویر زیر دقت کنید :

تابع before

تابع after :

این تابع عبارتی را بعد از المان درج میکند . تفاوتش با تابع append در اینست که تابع after متن موردنظر ما را بعد و خارج از المان (مثلا تگ p) درج می کند . به تصویر زیر دقت کنید :

تابع after

 

در مقاله بعد ، مثالهای عملی از این توابع را خواهیم دید . با ما باشید …


برچسب‌ها:

afterappendappendTobeforeprependprependToآموزش Jqueryآموزش جی کوئریدرج محتوادیدگاه‌ها :