آموزش Unit Testing بخش چهارم
آموزش Unit Testing --> بخش چهارم : در این مقاله ، TestMethod هایی تعریف می کنیم که رشته ورودی تابع FixText واقع در کلاس Utility را تست کنیم ...

تعریف TestMethod2 :

میخواهیم اگر ورودی بصورت null string بود ، خروجی نیز null string باشد (string.Empty) :

 
[TestMethod]
public void TestMethod2()
{
  string strSource = "";
  string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);
  Assert.AreEqual(expected: string.Empty, actual: strActual);
}
                 

تعریف TestMethod3 :

میخواهیم اگر ورودی رشته تابع FixText دارای space بود ، مجددا خروجی null string (یعنی string.Empty) باشد :

 
[TestMethod]
public void TestMethod3()
{
  string strSource = "  ";
  string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);
  Assert.AreEqual(expected: string.Empty, actual: strActual);
}
                 

 

تعریف TestMethod4 :

میخواهیم اگر ورودی برابر Ehsan Safari بود ، خروجی آن برابر Web Developer باشد :

 
[TestMethod]
public void TestMethod4()
{
  string strSource = "Ehsan Safari";
  string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);
  Assert.AreEqual(expected: "Web Developer", actual: strActual);
}
                 

تعریف TestMethod5 :

میخواهیم اگر ورودی برابر Ehsan Safari بهمراه چندین  space در اطرافش بود ، خروجی آن برابر Ehsan Safari  باشد :

 
[TestMethod]
public void TestMethod5()
{
  string strSource = "  Ehsan Safari    ";
  string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);
  Assert.AreEqual(expected: "Ehsan Safari", actual: strActual);
}
                 

تعریف TestMethod6 :

میخواهیم اگر بین Ehsan و Safari دو یا چند space وجود داشت ، در خروجی فقط یک space بین این دو کلمه باشد :

 
[TestMethod]
public void TestMethod6()
{
  string strSource = "Ehsan   Safari";
  string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);
  Assert.AreEqual(expected: "Ehsan Safari", actual: strActual);
}
                 

پروژه هنوز develop نشده است . در کلاس Utility ما فقط یک رشته بصورت ورودی گرفتیم و برگرداندیم . در مقاله بعد میخواهیم تست تعریف شده خود را run کنیم و ببینیم شرایط تا بدین جا چگونه است . پس با ما باشید …laugh


برچسب‌ها:

test classtestMehodآموزش unit testingدیدگاه‌ها :