آموزش ASP.NET-MVC


ارسال شئ از Controller به View

ارسال شئ از Controller به View

نویسنده: احسان صفری, ۲۷ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت ششم : در این مقاله ، مدل ایجاد شده در کنترولر را به سمت view میفرستیم و فیلدهای مدل را در view به کاربر نمایش می دهیم .


آشنایی با ViewModel در MVC

آشنایی با ViewModel در MVC

نویسنده: احسان صفری, ۲۸ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت هفتم : در این مقاله ، مزیت استفاده از ViewModel را بیان می کنیم و نحوه ایجاد و تعریف ViewModel را بررسی می کنیم .


ارسال لیستی از اشیاء به View

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت هشتم : در این مقاله ، با نحوه ارسال لیستی از اشیا مانند person از controller به سمت view آشنا می شویم .


آشنایی با PartialView و استفاده از آن در View

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت نهم : در این مقاله با مقوله مهم و کاربردی PartialView و طرز استفاده از آن بهمراه پارامتر آشنا می شویم .


آشنایی با فریم ورک بوت استرپ

آموزش MVC –> جلسه سوم –> قسمت اول : در این مقاله با فریم ورک bootstrap و اجزای آن و نحوه نصب آن توسط Nuget Package Manager آشنا می شویم .