آموزش ASP.NET-MVC


آشنایی با View در ASP.NET MVC

آشنایی با View در ASP.NET MVC

نویسنده: احسان صفری, ۲۷ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت اول : در این مقاله با یکی از سه بخش اصلی mvc یعنی view آشنا می شویم و مثالهای عملی از Razor View خواهیم دید .


نوشتن کد سی شارپ در RazorView

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت دوم : در این مقاله با نحوه نوشتن کدهای #C در داخل RazorView آشنا می شویم و نیز کامنت کردن کدهای سی شارپ را یاد میگیریم .


نحوه نمایش تصویر در View

نحوه نمایش تصویر در View

نویسنده: احسان صفری, ۲۷ آذر ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت سوم : در این مقاله ، چگونگی نمایش تصویر (image) در view را فرا میگیریم و با کاربرد دستور string.Format آشنا می شویم .


نوشتن کد HTML در بین کدهای cSharp

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت چهارم : در این مقاله با نحوه نگارش کدهای html در بین کدهای cSharp در view آشنا می شویم و شرایط مختلف را بررسی می کنیم .


ارسال پارامتر از Controller توسط ViewBag

آموزش MVC –> جلسه دوم –> قسمت پنجم : در این مقاله با متغیرهای ViewData و ViewBag و نحوه ارسال آنها به سمت view آشنا می شویم .