آموزش ASP.NET-MVC


آموزش Ajax در MVC بخش پنجم

آموزش MVC –> جلسه دهم –> قسمت پنجم : دراین مقاله اطلاعات فرم پر شده ، در متغیر data ذخیره می شود و توسط تابع Ajax به اکشن فرستاده می شود و نتیجه برمیگردد .