آموزش ASP.NET-MVC


Action Filter در MVC بخش دوم

Action Filter در MVC بخش دوم

نویسنده: احسان صفری, ۵ دی ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه هفتم –> قسمت دوم : نحوه اعمال یک Custom Attribute برای کل پروژه . تابع RegisterGlobalFilter در فایل FilterConfig .


Action Filter در MVC بخش سوم

Action Filter در MVC بخش سوم

نویسنده: احسان صفری, ۵ دی ۱۳۹۴

آموزش MVC –> جلسه هفتم –> قسمت سوم : آموزش نحوه صرف نظر کردن یک attribute از یک یا چند اکشن خاص . استفاده از Authorize Attribute برای چک کردن لاگین بودن


آموزش EF-CodeFirst بخش اول

آموزش MVC –> جلسه هشتم –> قسمت اول : نصب Entity Framework توسط کنسول Nuget . تعریف کلاس DatabaseContext و تعریف property مربوط به جداول .


آموزش EF-CodeFirst بخش دوم

آموزش MVC –> جلسه هشتم –> قسمت دوم : تعریف رشته اتصال به دیتابیس - انواع connectionString - نحوه ایجاد database در روش Entity Framework Code First .


آموزش EF-CodeFirst بخش سوم

آموزش MVC –> جلسه هشتم –> قسمت سوم : ایجاد کلاس BaseEntity - تعریف مدل (جدول یا کلاس) Role و User بهمراه attribute های فیلدهایشان .