نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵   فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


 نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵   فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


 نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵   فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


 نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵   فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


 نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵   فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه سوم