نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵  فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵  فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵  فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵  فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه دوم


نویسنده : احسان صفری  تاریخ انتشار : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵  فهرست: آموزش جی کوئری, آموزش جی کوئری - جلسه سوم