آموزش Unit Testing بخش چهارم

آموزش Unit Testing بخش چهارم

 

تعریف TestMethod2 :

میخواهیم اگر ورودی بصورت null string بود ، خروجی نیز null string باشد (string.Empty) :

[TestMethod]

        public void TestMethod2()

        {

            string strSource = "";

            string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);

            Assert.AreEqual(expected: string.Empty, actual: strActual);

        }

تعریف TestMethod3 :

میخواهیم اگر ورودی رشته تابع FixText دارای space بود ، مجددا خروجی null string (یعنی string.Empty) باشد :

        [TestMethod]

        public void TestMethod3()

        {

            string strSource = "   ";

            string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);

            Assert.AreEqual(expected: string.Empty, actual: strActual);

        }

 

تعریف TestMethod4 :

میخواهیم اگر ورودی برابر Ehsan Safari بود ، خروجی آن برابر Web Developer باشد :

[TestMethod]

        public void TestMethod4()

        {

            string strSource = "Ehsan Safari";

            string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);

            Assert.AreEqual(expected: "Web Developer", actual: strActual);

        }

تعریف TestMethod5 :

میخواهیم اگر ورودی برابر Ehsan Safari بهمراه چندین  space در اطرافش بود ، خروجی آن برابر Ehsan Safari  باشد :

[TestMethod]

        public void TestMethod5()

        {

            string strSource = "    Ehsan Safari        ";

            string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);

            Assert.AreEqual(expected: "Ehsan Safari", actual: strActual);

        }

تعریف TestMethod6 :

میخواهیم اگر بین Ehsan و Safari دو یا چند space وجود داشت ، در خروجی فقط یک space بین این دو کلمه باشد :

[TestMethod]

        public void TestMethod6()

        {

            string strSource = "Ehsan      Safari";

            string strActual = UnitTestingApp.Utility.FixText(strSource);

            Assert.AreEqual(expected: "Ehsan Safari", actual: strActual);

        }

پروژه هنوز develop نشده است . در کلاس Utility ما فقط یک رشته بصورت ورودی گرفتیم و برگرداندیم . در مقاله بعد میخواهیم تست تعریف شده خود را run کنیم و ببینیم شرایط تا بدین جا چگونه است . پس با ما باشید …laugh


تاریخ انتشار :۱۱ اسفند ۱۳۹۴دیدگاه ها :